Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75
 

Procedura „in vitro” – NIE! Naprotechnologia – TAK!

 
 

Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka

 
 

Zapraszamy do zapoznania się  z cytatami naukowców i lekarzy o początkach życia człowieka.

 
"Człowiek jest już człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodni żeńską komórkę jajową." - prof. dr hab. med. E. Blechschmidt, dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyndze. Niemcy

Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest
to człowiek.
" - prof. dr hab. med. B. Chazan. specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Warszawa

Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie dziecka za partnera w dialogu są bardzo
ważne. Ten dialog rozpoczyna się w momencie poczęcia.
" - prof. dr hab. P G. Fedor -Freybergh. psycholog. Sztokholm

Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone dziecko jest osobą." - prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Sztokholmie

Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, to jest zapłodnienia i kończy się w momencie śmierci." - prof. zw. dr hab. med. R. Klimek, członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie

"Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu. Przyjęcie za
pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy
opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem,
z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym.
" - prof. dr med. J. Lejeune. kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu

"Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, ale od momentu poczęcia." - prot. dr hab. n. med. J. Roszkowski, członek-współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologicznego,
członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka

Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje w pełni genetycznie uformowany nowy człowiek, którego rozwój dokonuje się w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec to określenia poszczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego człowieka." - dr n. med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. R. Czerniakowskiego w Krakowie

„Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, że pojedyncze ludzkie życie zaczyna
się w momencie poczęcia.
" prof. M. Matthews-Roth. Uniwersytet Harvarda. USA

W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie człowieka zostaje zapoczątkowane
w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych - gamet - żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzystej zwanej zygotą, która od tej chwili zaczyna żyć własnym rytmem
."- prof. dr hab. med. M. Rybakowa. Komitet Rozwoju Człowieka Wydziału Nauk Medycznych PAN Warszawa-Kraków

Po zapłodnieniu, to jest zespoleniu się jądra komórki jajowej z jądrem plemnika (co następuje w jajowodzie, blisko jego ujścia od strony jajnika) powstaje całkowicie nowa, odbiegająca od genotypów rodzicielskich, odrębna jakość genetyczna - nowa osoba ludzka. Zestaw jej genów w komórkach somatycznych nie ulegnie już zmianie do końca życia." - prof. dr hab. B. Suszka, biolog, pracownik naukowy PAN. Poznań

Rozwój człowieka zaczyna się od połączenia dwu komórek - gamety żeńskiej, czyli komórki jajowej
(oocytu), i gamety męskiej - plemnika, w akcji zapłodnienia.
" - prof. dr hab. med. M. Troszyński. ginekolog-położnik. Warszawa

Zestawiła: dr Krystyna Cygorijni

Zachęcamy do regularnego korzystania z serwisu www.pro-life.pl, gdzie znajdą Państwo aktualności, filmy, informacje dotyczące obrony życia człowieka.

 

 

 


 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza do lektury.

 

Z publikacji w czasach PRL-u

Obowiązująca w PRL, urzędowa, komunistyczna cenzura realizowała dyrektywy ówczesnych rządzących, którzy konsekwentnie, na różne sposoby, realizowali wytyczną W. I. Lenina: „domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia”

 (W. Lenin, Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm, w: W. Lenin, Dzieła, Warszawa „Książka i Wiedza” 1950, t.19, s. 321)
 
Stosując cenzurę starano się blokować prawdę o początku życia człowieka, rozwoju dziecka przed narodzeniem, skutkach aborcji dla zdrowia kobiet.
 Nielicznym autorom, wydawnictwom udało się niekiedy „ominąć” blokujące prawdę zapisy cenzury.
 
 
 Poniżej kilka fragmentów tych publikacji:
 
  • Fragment książki G.L. Flanagan „9 pierwszych miesię- cy życia”: „Dziecko rozpoczyna życie jako pojedyncza komórka, mniejsza od kropki na końcu tego zdania (...) Po połączeniu jądra plemnika z jądrem jaja rozpoczyna się konfrontacja informacji genowych (...) Zostają zdeterminowane m. in. płeć, kolor oczu, włosów i skóry, rysy twarzy, budowa ciała, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie lub skłonność do pewnych chorób... W trzecim tygodniu długość (dziecka) wynosi około 2,5 mm. Serce zaczyna bić zwykle 25. dnia. Krew krąży w nieskomplikowanym zamkniętym układzie naczyń, oddzielnym od krążenia matki. Mózg składa się z dwóch płatów. Pierwotny rdzeń kręgowy ma już z obu stron zawiązki żeber i mięśni. W czwartym tygodniu dziecko mierzy już ponad pół centymetra. Ma główkę, tułów i zawiązki górnych kończyn.”(G. L. Flanagan, 9 pierwszych miesięcy życia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973, s. 19.) 

  • Prof. dr hab. med. K. Bożkowa (dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie): „Rozwój dziecka zaczyna się nie w chwili jego urodzenia, lecz w momencie poczęcia.” (Zdrowie rodziny, pod red. prof. dr hab. med. K. Bożkowej i dr med. A. Sitko, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983, s. 35.) 

  • Dr n. przyrod. R. Kurniewicz-Witczakowa (Warszawa): „Nowe życie - życie Waszego dziecka - zaczyna się w momencie zespolenia ze sobą żeńskiej komórki jajowej i męskiej - plemnika. Powstaje jedna komórka, któ- ra zawiera wszystkie cechy przekazane przez komórki rodzicielskie, jest wypadkową dwóch różnych linii dziedzictwa i stanowi pod tym względem jedyny i niepowtarzalny zawiązek nowego życia (...). Ten wielki cud natury, jakim jest zapłodnienie (...), jest początkiem życia dziecka w łonie matki.” (Nasze dziecko, pod red. prof. dr hab. med. J. Kopczyńskiej-Sikorskiej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1984, s. 31.)

  • Prof. dr hab. med. R. Klimek (dyrektor Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Krakowie, członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Ginekologów, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego): „Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczę- cia, tj. zapłodnienia, i kończy się w momencie śmierci.” (R. Klimek, F. Palowski, Przyszłość i medycyna, czyli rozmowy o życiu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1988, s. 259.)

  • Doc. dr hab. A. Jaczewski: „A na czym polega zabieg przerywania ciąży? (...) Otóż zabieg polega na tym, że do jamy macicy wprowadza się narzędzie zwane łyżką, która na długim trzonku ma ostrą pętelkę ze stali. Tym jakby nożem, stanowiącym tę pętlę, dokonuje się usunięcia błony śluzowej wyścielającej jamę macicy (...) Usuwając błonę śluzową usuwa się także zagnieżdżone w niej jajo płodowe, czyli rozwijające się dziecko. (...) Płód jest bardzo mały - zabieg można (w myśl obecnie obowiązującego prawa – przyp. red.) wykonać tylko w pierwszych trzech miesiącach ciąży - ale jest to już żywa istota.

Może więc być traktowany jako zabójstwo. Zabójstwo, którego dokonuje lekarz za zgodą matki.” (A. Jaczewski, O chłopcach dla chłopców, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986, s. 78.) 

  • Dr med. B. Nathanson (Amerykanin, twórca filmu „Niemy krzyk” ukazującego zabójstwo dziecka w łonie matki w 12 tygodniu jego życia od poczęcia): „Nakręciłem ten film, aby pokazać czym naprawdę jest przerywanie ciąży. Jestem odpowiedzialny za 75 tysięcy sztucznych poronień wykonanych w prowadzonej przeze mnie klinice. Lecz obecnie nawróciłem się na stronę obrony życia. Nie jestem ciemniakiem ani człowiekiem prymitywnym. Nie jestem katolikiem ani protestantem. Jestem Żydem i w dodatku kompletnym ateistą.
Moje nawrócenie nie jest podyktowane ani motywami religijnymi ani etycznymi: jest ono wyłącznie naukowe i technologiczne. Po prostu doszedłem do wniosku, że nie ma żadnej różnicy między 12-tygodniowym a 28-tygodniowym płodem. Powinny być traktowane kompletnie tak samo.
Dokonanie zabiegu przerywania ciąży jest dzieciobójstwem. Zabijany płód doznaje takich samych cierpień jak dorosły torturowany skazaniec.” (M. Stypułowska, Niemy krzyk dziecka, tygodnik „Niedziela” z 11 sierpnia 1985, s. 6.) 

****

Zachęcamy do regularnego korzystania z serwisu www.pro-life.pl, gdzie znajdą Państwo aktualności, filmy, informacje dotyczące obrony życia człowieka

 

 


 

 

 

Doc. dr hab. med. W. Fijałkowski (ginekolog, położnik) już w 1988 r. pisał:

„W ostatnim 30-leciu wiedza w dziedzinie anatomii i fizjologii wewnątrzmacicznego okresu rozwoju
człowieka poczyniła ogromne postępy.
W 1971 roku została wyodrębniona najmłodsza gałąź psychologii
ogólnej psychologia prenatalna. Mimo tych ważnych wydarzeń w odniesieniu do poczętego dziecka nadal dominują poglądy, w cień natomiast odsuwa się fakty.

W starożytności Arystoteles utrzymywał, żeuczłowieczenie płodu następuje dopiero w czterdzieści dni po jego poczęciu, zaś noworodek jest „niezapisanątablicą” („tabula rasa”).

Karol Marks oparł się na tym poglądzie i poszedł jeszcze dalej: człowiek na dobre zaczyna się od
chwili swego urodzenia się. Jeśli odstąpimy od poglądów i zatrzymamy się nad faktami, jakich dostarcza nam współczesna wiedza, okazuje się, że początek życia istoty ludzkiej wyznacza chwila połączenia się dwóch gamet rodzicielskich: plemnika i jaja.
Od tego momentu powstaje – jak to określa prof. Rudolf Klimek – nowy układ termodynamiczny. Ponadto od chwili poczęcia zarodek ludzki stanowi jedyny, niepowtarzalny i całkowicie wyodrębniony teren metabolizmu.

Są to kryteria niepodważalne...

(W. Fijałkowski, miesięcznik Żyjmy Dłużej, wrzesień 1988 r.)

Prof. dr med. J. Lejeune (kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. Kartezjusza w Paryżu):

„Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu
(...). Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka, nie jest już
sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym.”

(Cyt. za: miesięcznik Wiedza i życie, listopad 1986, s. 8.)

Dr W. Kossacka (biolog):

„Przede wszystkim naukowo zweryfikowaną prawdą jest fakt, że każda żywa istota od początku swego istnienia posiada pełne wyposażenie genetyczne, które zachowuje przez całe życie. Ludzka zygota (zapłodniona komórka jajowa) ma komplet ludzkich genów, określających wszystkie cechy fizyczne i psychiczne. Jest więc nie tylko człowiekiem, ale konkretnym człowiekiem, jedynym i niepowtarzalnym dzieckiem swoich rodziców. Genotyp (zespół cech dziedzicznych) nie zmienia się w czasie porodu, jest to wciąż ten sam człowiek, niezależnie od tego, czy znajduje się na etapie blastuli, embrionu, płodu, dziecka czy człowieka dorosłego. Dawniej, kiedy nic nie wiedziano o genach, można było sądzić, że grudka nieokreślonej substancji, zupełnie niepodobna do człowieka, jeszcze nie jest dzieckiem i zniszczenie jej nie wyrządza nikomu krzywdy. Dziś wiadomo, że to genotyp, a nie wygląd zewnętrzny decyduje o przynależności gatunkowej istot żywych.
Kto mówi inaczej, widocznie uczył się genetyki od niesławnej pamięci Łysenki i wymaga szybkiej renowacji wiedzy.
Praw przyrody nie uchwala się przez głosowanie.
Prawda, nawet bardzo niewygodna, nie przestaje być prawdą.” 

(W. Kossacka, Mniej zacietrzewienia, więcej zrozumienia, tygodnik Za i przeciw, 8-15 października 1989 r.) 
 
Z „Tygodniowego Ilustrowanego Magazynu - TIM”(21.08.1987 r):
 
„Tak więc z punktu widzenia najnowszej wiedzy naukowej człowiekiem jest istota ludzka od momentu poczęcia. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wie o tym w sposób ściśle udokumentowany naukowo, a więc niepodważalny. Zaś wiedza naukowa, także w tym względzie, obowiązuje wszystkich (...). 
W świetle nauki płód ludzki jest człowiekiem od poczęcia. Przysługują mu więc wszelkie prawa człowieka, z prawem do życia włącznie.” dr Katarzyna Kozioł – pracownik Przychodni Leczenia Niepłodności nOvum w Warszawie, od lat stosująca metodę „in vitro”: „Człowiekiem nie jest komórka jajowa ani plemnik, to pewne. Ale zapłodniona komórka jest człowiekiem jak najbardziej”. 
 
(cyt. Za Pociąg osobowy, rozmowy Piotra Pacewicza Wydawnictwo Agora, Warszawa 2010, s. 198)
 
****
 
Zachęcamy do regularnego korzystania z serwisu www.pro-life.pl, gdzie znajdą Państwo aktualności, filmy, informacje dotyczące obrony życia człowieka.
 
 
 

 
 
Procedura „in vitro" 
to procedura śmierci i kalectwa: 
umiera ponad 90% poczętych tą metodą dzieci! 
 
Prawda o procedurze „in vitro" 

W ostatnim czasie Rząd RP opracował i skierował do Sejmu projekt ustawy „o leczeniu niepłodności", którego celem jest legalizacja procedury „in vitro" w naszym kraju. W sytuacji,
gdy ogromna większość mediów publicznych i komercyjnych bezkrytycznie ten projekt popiera
i przemilcza głosy etyków, naukowców i lekarzy wyrażających jednoznaczny sprzeciw wobec tego
projektu, czujemy się w obowiązku przywołać i przypomnieć najważniejsze fakty na ten temat.
 

Życie każdego człowieka rozpoczyna się w chwili jego poczęcia i od tego momentu powinno być
bezwzględnie chronione, a godność tej nowej istoty ludzkiej szanowana. Rządowy projekt ustawy ogranicza się do zalegalizowania procedury „in vitro", która nie jest procedurą leczniczą. „In vitro" nie leczy niepłodności: żadna kobieta, żaden mężczyzna, żadna para ludzka nie została wyleczona z niepłodności tą metodą. Tak więc już sama nazwa rządowego projektu wprowadza w błąd opinię publiczną, powielając medyczne kłamstwo. „In vitro" jest jedynie techniką sztucznego wytwarzania ludzi, co gwałci zarówno godność pary ludzkiej jak i poczętego dziecka. „In vitro" stanowi wielkie zagrożenie życia i zdrowia poczynanych tą metodą dzieci, nie jest też obojętne dla zdrowia matek.
nieskuteczność
 

Ze statystyk światowych placówek „in vitro" wynika, że tylko kilku procentom poczętych tą metodą dzieciom dane jest się urodzić. Oznacza to, że statystycznie ceną urodzenia jednego żywego dziecka jest śmierć średnio 10 innych dzieci, jego rodzeństwa. Związane jest to z tym, że w trakcie procedury „in vitro", kilkakrotnie dokonuje się selekcji ludzi na kolejnych etapach ich życia zarodkowego i płodowego. Spośród kilku - kilkunastu powołanych do życia istot ludzkich wybiera się 2-4 i przenosi do macicy. Reszta zarodków ludzkich obumiera lub jest mrożona; na całym świecie i w Polsce miliony zamrożonych ludzkich embrionów czeka na powolną śmierć!


Kolejnej selekcji dokonuje się po ewentualnym zagnieżdżeniu się więcej niż jednego zarodka w macicy - wtedy 1 lub 2 zostają przy życiu, a pozostałe są zabijane. W procedurę „in vitro" nierozłącznie wpisana jest procedura śmierci. 
 
Według danych brytyjskiego Departamentu Zdrowia z 3 milionów 800 tysięcy poczętych „in vitro" dzieci w latach 1992-2006 urodziło się żywych tylko 122 tysiące dzieci, czyli tylko 3,21 procenta poczętych tą metodą istot ludzkich... 
 

skutki uboczne
 

Innym powodem, dla którego nic można się zgodzić na „in vitro", jest fakt, że wszystkie dzieci poczęte tą metodą należą do grupy podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o śmiertelność około i po porodową oraz zapadalność na różne choroby, szczególnie wrodzone i genetycznie uwarunkowane. I tak, w porównaniu do dzieci poczętych naturalnie, wśród dzieci poczętych „in vitro", stwierdzono:


■ 4 razy więcej martwych urodzeń,
■ 2 razy wyższą śmiertelność noworodków,
■ istotne zwiększenie liczby wad wrodzonych
i nowotworów np.:
■ 2-4 razy częstszy rozszczep wargi i podniebienia,
■ 4 S razy częstsze zarośnięcie przełyku,
■ 1,5 raza częstsze porażenie mózgowe,
■ 2-3 razy częstsze hospitalizacje i różnego typu zabiegi operacyjne do 3-go roku życia dziecka.

Eksperci wskazują też na negatywne skutki
zdrowotne i moralne dla rodziców, zwłaszcza matki. 

Do najczęściej wskazywanych należą:
■ zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika i sutka,
■ możliwość wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników. 

U obojga potencjalnych rodziców może wytworzyć się przekonanie, że dla osiągnięcia własnego celu
wolno zgodzić się na zabicie swoich dzieci i narażać je na szkody zdrowotne. 

W grudniu ubiegłego roku Sejm RP jednomyślnie przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2015 - Rokiem
Jana Pawła II. Uzasadnione jest więc przypomnienie Jego nauczania odnośnie sztucznej prokreacji.

sprzeciw Kościoła 
 

W encyklice „Evangelium vitae" w rozdziale „Aktualne zagrożenia życia ludzkiego" nasz wielki Rodak wymienia obok przerywania ciąży „Także różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość
nowych zamachów na życie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto stosujący te techniki do dziś notują wysoki procent niepowodzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu przypadkach wytwarza się większą liczbę embrionów, niż to jest konieczne dla przeniesienia któregoś z nich do łona matki, a następnie te tak zwane „embriony nadliczbowe"
są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do roli „materiału biologicznego", którym można swobodnie dysponować" {EV n. 14).

wbrew Konstytucji
 

Należy też podkreślić, że procedura „in vitro" narusza zapisy polskiej Konstytucji i Kodeksu
Karnego. Konstytucja zapewnia:
■ Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
■ Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
■ Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu i karaniu. (...)

 
Kodeks Karny w art. 157a mówi:
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego
życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
W rządowym projekcie nawet nie wspomina się o nowoczesnej, etycznej, szanującej życie i godność poczętych dzieci i ich
rodziców metodzie pomocy bezdzietnym małżonkom jaką jest naprotechnologia.

Naprotechnologia diagnozuje i leczy bezpłodną parę małżeńską, nie wykazując żadnych skutków ubocznych i wątpliwości etycznych. Jest też wielokrotnie tańsza w stosowaniu niż procedura „in vitro". Dlatego powinniśmy dążyć do wyeliminowania antyludzkiej, szkodliwej zdrowotnie i głęboko nieetycznej metody, jaką jest „in vitro", a promować i finansować naprotechnologię. 

dr med. Wanda Terlecka - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, 
dr Paweł Wosicki - prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
 dr Inż. Antoni Zięba - prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka  prosi o wysyłanie listów, e-maili, faksów i telefonowanie do posłów ze swoich okręgów, aby zablokowali rządowy projekt ustawy o „in vitro", a wspierali naprotechnologle. - etyczną, efektywną i tańszą formę pomocy niepłodnym małżeństwom, więcej o procedurze .in vitro" na stronach Internetowych: www.pro-life.pl i www.naproiechnologia.pl
 
Zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego: www.pro-life.pl
 
 

 

 

Stanowisko Polskiej Federacji

Ruchów Obrony Życia

ws. obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

„Zatrzymaj aborcję”

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z nadzieją na poprawę prawnej ochrony życia poczętych dzieci, przyjęła zapowiedź obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”.

Inicjatywa ta, likwidując tzw. przesłankę eugeniczną aborcji, ma na celu objęcie prawną ochroną życia dzieci prenatalnie chore, które zgodnie z obowiązującym obecnie prawem są tej ochrony pozbawione. Biorąc pod uwagę, że 95% legalnych aborcji w Polsce jest dokonywanych na podstawie podejrzenia choroby dziecka, zmiana prawa w tym zakresie doprowadzi do znacznego ograniczenia legalnej aborcji. Należy też podkreślić, że projekt nie przewiduje zmian co do karnej odpowiedzialności za czyn aborcji, w szczególności nie przewiduje wprowadzenia karania kobiet.

Mając świadomość celu, jakim jest pełna ustawowa ochrona życia od momentu jego poczęcia, przyjmujemy tę inicjatywę jako ważny krok przybliżający nas istotnie do pełnej prawnej ochrony życia. W pełni solidaryzujemy się ze stanowiskiem Księży Biskupów, wyrażonym w Komunikacie z 376-go Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanym, w którym czytamy: „Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów.”

Tym, którym projekt wydawać się może niewystarczający, jako niespełniający postulatu pełnej prawnej ochrony wszystkich dzieci poczętych, przypominamy nauczanie Św. Jana Pawła wyrażone w encyklice Evangelium vitae: „jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta (…) postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej.”

Wzywamy Ustawodawcę do życzliwego przyjęcia inicjatywy oraz jak najszybszego uchwalenia postulowanych zmian, co w połączeniu z uchwaloną już ustawą i Rządowym programem Za Życiem, przewidującym konkretne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci chore, będzie znaczącym postępem w dziele budowania cywilizacji życia i miłości w naszej Ojczyźnie.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

Czytaj więcej: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/stanowisko-polskiej-federacji-ruchow-obrony-zycia-ws-obywatelskiej-inicjatywy-ustawodawczej-zatrzymaj-aborcje

 


 

Badania na temat in vitro

 
 
 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przygotowało ponad czterystu-stronicowe zestawienie badań z recenzowanych światowych pism naukowych dotyczących ryzyka, jakie niesie procedura „in vitro” zarówno dla dziecka, jak i dla matki.

Obecnie przygotowywana jest wysyłka tych materiałów do polskich polityków.
 
 
 
 
 
Fot. FreeDigitalPhotos
 
 
 
 
 
 


 
 
Szanowni Państwo!
 
Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił do debaty na temat kształtu nowej Konstytucji RP wszystkich obywateli. W tej debacie nie może zabraknąć głosu wszystkich ludzi dobrej woli! Dlatego Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przygotowała list do pana Prezydenta, w którym postulujemy doprecyzowanie art. 38 Konstytucji, tak aby nie było wątpliwości, że prawne gwarancje ochrony życia dotyczą wszystkich obywateli, od poczęcia do naturalnej śmierci.
 
Poniżej zamieszczamy list w tej sprawie do Prezydenta RP, pod którym można złożyć podpis na stronie www.petycjakonstytucja.pl. Bardzo prosimy złożenie podpisu pod listem, zachęcenie do tego innych i upowszechnienie tej inicjatywy w swoim środowisku. Liczymy na obywatelską aktywność – konstytucyjny zapis chroniący życie wszystkich dzieci od poczęcia jest sprawą pierwszorzędną i nie może go zabraknąć w Konstytucji Państwa nawiązującego do chrześcijańskich korzeni!
 
 Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
 
dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

Czytaj więcej: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/wzmocnijmy-prawo-zycia-nowej-polskiej-konstytucji

 

 


Batalia o pełną ochronę życia dzieci poczętych

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia programu „Polski Punkt Widzenia”, w którym gościem był dr inż. Antoni Zięba. 

 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców życia Człowieka bardzo trafnie ocenił postęp w pracach nad projektami ustaw, które mają w pełni chronić życie dzieci poczętych.

Czytaj więcej: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/dr-inz-antoni-zieba-tv-trwam-batalia-o-pelna-ochrone-zycia-dzieci-poczetych

Dr. inż. Antoni Zięba w TV Trwam – Batalia o pełną ochronę życia dzieci poczętych

 
 

 

Przekaż 1% na dzieło obrony życia

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, (organizacja pożytku publicznego, numer KRS 0000140437), od 1999 roku broni życia dzieci nie narodzonych. Poprzez prowadzenie społecznych akcji edukacyjnych, opracowywanie i bezpłatne rozprowadzanie ulotek, plakatów oraz broszur pokazujących rozwój człowieka przed narodzeniem uczy szacunku do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Widząc ubóstwo oraz tragiczne warunki życia wielu rodzin w Polsce zaangażowało się także w działalność charytatywną. Od ponad siedmiu lat pomaga finansowo matkom samotnie wychowującym dzieci oraz ubogim rodzinom.

Teraz także Ty możesz łatwo włączyć się w wielkie dzieło obrony życia!

Podatnik może przekazać 1% podatku należnego fiskusowi na wsparcie organizacji, która realizuje działania pożytku publicznego.
Jedną z takich organizacji jest  Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
 Wystarczy tylko wypełnić trzy rubryki.

Jak przekazać część podatku na obronę życia dzieci nie narodzonych sprawdź na:
http://czest.info/Polskie-Stowarzyszenie-Obroncow-Zycia-Czlowieka-1procent

 

Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta