Praca

Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 1 czerwca

Częstochowskie Informacje. - 24 maj, 2023 - 07:52

1,4 mln przedsiębiorców może liczyć na zwrot pieniędzy ze składki zdrowotnej. Na ich profilach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) udostępniony jest wniosek o zwrot nadpłaty. Wysłało go już 360 tys. płatników, a do zwrotu mają w sumie 665 mln zł.  

Do 22 maja część przedsiębiorców musiało złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. - To był nowy obowiązek dla prowadzących firmy, dlatego organizowaliśmy wiele szkoleń, dyżurów, konsultacji, by wyjaśnić i pomóc naszym płatnikom. Także w ostatnią sobotę, 20 maja, wiele placówek ZUS było otwartych, a nasi doradcy pomagali w sporządzeniu tego rozliczenia, czy też dokumentu o zwrot nadpłaty – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

 Wniosek o zwrot nadpłaty wyślij do 1 czerwca

Jak wynika z danych ZUS po sporządzeniu dokumentów rocznego rozliczenia składki zdrowotnej około 1,4 mln płatników może liczyć na zwrot nadpłaty. Teraz ruch po ich stronie. Przedsiębiorcy mają czas do 1 czerwca na zweryfikowanie, podpisanie i odesłanie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej (RZS-R), który znajduje się na ich profilu na PUE. Następnie ZUS, zgodnie z przepisami,  do 1 sierpnia przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, zapisany na koncie płatnika.

- Jeśli przedsiębiorca nie złoży takiego wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 1 czerwca, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r., a nie do 1 sierpnia, jak to ma w przypadku gdy przedsiębiorca samodzielnie złoży taki wniosek w terminie. Zwrot nastąpi o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach przekazanych do ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania i wysokości przychodów lub dochodów – tłumaczy rzeczniczka.                            

Nie rozliczyłeś? Zrób to teraz

W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie mógł  złożyć do ZUS-u rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja br., to może jeszcze przekazać  ten dokument  nie później niż do 30-31 maja br.  Musi jednak  pamiętać o tym, że  jeśli  przysługuje mu kwota do zwrotu to do 1 czerwca powinien zatwierdzić i odesłać przez PUE ZUS przygotowany wniosek o symbolu RZS-R, który dostępny będzie w dokumentach roboczych. Sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie (w tym roku po 22 maja) nie rodzi konsekwencji. Natomiast opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę - jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł.

 Jak wyliczana jest składka zdrowotna?

Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest zależnie formy opodatkowania i rodzaju pozarolniczej działalności. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność i, która opłaca podatek w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych (podatkiem liniowym lub według skali podatkowej) ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  za 2022 r. Służy ono temu, aby ustalić składkę za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych.

Beata Kopczyńska regionalna rzeczniczka prasowa ZUSw województwie śląskimZUS skontrolował chorych na zwolnieniu

Częstochowskie Informacje. - 22 maj, 2023 - 08:36

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. Jak pokazują dane z pierwszego kwartału tego roku w niektórych oddziałach w województwie śląskim niemal co druga skontrolowana osoba na chorobowym wykorzystywała zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem. W Śląskim w wyniku przeprowadzonych kontroli prawidłowości orzekania i wykorzystywania zwolnień lekarskich kwota cofniętych i wstrzymanych zasiłków chorobowych przekroczyła 1,1 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek kontrolowania zwolnień lekarskich. Przeprowadza kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich, jak i prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym przypadku polega to na sprawdzeniu czy osoba korzystająca ze zwolnienia nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli tak jest, to ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. Natomiast w przypadku kontroli prawidłowości orzekania to lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić.

W pierwszym kwartale tego roku kwota wstrzymanych i cofniętych zasiłków w całym kraju wyniosła 6,8 mln zł.

 Na chorobowym pracują, remontują, imprezują

- Niestety, wciąż są osoby, które korzystają ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, zatrudniając się u innego pracodawcy, remontując mieszkanie, porządkując ogródek, czy też pomimo zwolnienia wykonują pracę w swojej firmie – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Niezwykle pomocne w prewencji w zakresie wykorzystywania świadczeń chorobowych są, wprowadzone powszechnie w całym kraju w grudniu 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości. Duża pomoc w zakresie wykrywania nieprawidłowości jest ze strony samych klientów ZUS, którzy nie zgadzają się na oszukiwanie systemu, jak również ich samych, by za nieobecnych muszą wykonywać pracę. Stąd też informują ZUS o niewłaściwym wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego przez swoich współpracowników, sąsiadów, a nawet członków rodziny, przesyłając do ZUS szczegółowe informacje dotyczącego „chorego”, niekiedy z pełną dokumentacją o tym,  co ich znajomi robią na zwolnieniu lekarskim.

Kwota cofniętych zasiłków z terenu Oddziału ZUS  w Rybniku najwyższa w kraju

W konsekwencji kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich 400 mieszkańców województwa śląskiego musi zwrócić zasiłki chorobowe na kwotę przekraczającą 714 tys. zł. Niechlubny rekord w kraju,  jeśli chodzi o kwotę cofniętych zasiłków, przypadł „chorym” poddanym kontroli przez rybnicki ZUS. Z tego terenu 181 osób nieprawidłowo wykorzystujących chorobowe musi zwrócić swój zasiłek, a łączna kwota zwrotu to  335 tys. zł. Z terenu działalności Oddziału ZUS w Bielsku-Białej – nieprawidłowo wykorzystywało zwolnienie lekarskie 12 osób, kwota cofniętych zasiłków wynosi blisko 30 tys. Natomiast niemalże co drugi skontrolowany chory przez kontrolerów z chorzowskiego ZUS nieprawidłowo wykorzystywał chorobowe. Na 85 osób skontrolowanych 39 będzie musiało zwrócić chorobowe w łącznej wysokości 82,7 tys. zł. Z terenu częstochowskiego ZUS cofnięto zasiłek 45 osobom na kwotę 51 tys. zł. Z terenu Zagłębia skontrolowano 139 osób z czego 45 osób musi zwrócić zasiłek na łączną sumę 45,3 tys. zł. Skuteczność kontroli zabrzańskiego ZUS wynosi 89 proc. na 90 osób skontrolowanych 78 osób zostało pozbawionych prawa do zasiłku na kwotę 171 tys. zł.

 Po kontrolach lekarzy orzeczników skrócono chorobowe o 4 tysiące dni

Kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy mogą przeprowadzić tylko lekarze orzecznicy ZUS. Jeśli podczas takiej weryfikacji okaże się, że kontrolowany jest już zdolny do pracy, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji osoba badana zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania, następnego dnia powinna stawić się w pracy.

W województwie śląskim lekarze orzecznicy ZUS skontrolowali 14,4 tys. zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli ponad 600 osobom skrócono chorobowe na  sumę 4 tysięcy dni. Kwota wstrzymanych zasiłków przekroczyła 390 tys. zł.

W całym kraju liczba skontrolowanych orzeczeń przekroczyła 100 tys., a kwota wstrzymanych zasiłków wyniosła 3,4 mln zł.

Warto przypomnieć, że kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych.

 Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiegoPhotos from Miasto Częstochowa's post

Wiadomości UM - 15 maj, 2023 - 16:18
????‍????,,Nauka – biznes – samorząd” – to główne założenia programu „Akademicka Częstochowa”, dzięki któremu edukacja w naszym mieście jest dostosowywana do potrzeb rynku pracy.
????Jego realizacja, jak co roku została wsparta miejską dotacją.
https://bit.ly/3Ms1tha(Feed generated with FetchRSS)
Aktualności: Praca


100 mln zł czeka na firmy. Do 18 maja można składać wnioski w konkursie ZUS

Częstochowskie Informacje. - 15 maj, 2023 - 08:02

Do 18 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie czekał na wnioski od płatników składek w konkursie na dofinansowanie projektów, które poprawiają bezpieczeństwo i higienę pracy. W tym roku pula środków to 100 mln zł.


- Finansowanie działań, które zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to jedno z zadań ZUS. Dofinansowane mogą być projekty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się przedsiębiorca, wynosi 10 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania z ZUS nie może przekroczyć 80 proc. inwestycji i być wyższa niż 300 tys. zł.

Wnioski mogą składać płatnicy, którzy nie zalegają ze składkami i podatkami oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w BIP ZUS.

Do ZUS wpłynęło już kilkaset wniosków od firm na ogłoszony konkurs w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. - Kolejni płatnicy, którzy chcieliby pozyskać dofinansowanie z ZUS, muszą się pospieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu zostało zaledwie kilka dni. Dokumentację elektroniczną należy przekazać nie później niż 18 maja. Po tej dacie złożone wnioski nie będą rozpatrywane – dodaje rzeczniczka.

Beata Kopczyńska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie śląskimPRACOWNIK PRODUKCJI W NIEMCZECH / DARMOWE ZAKWATEROWANIE I (małopolskie)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 08:44
S&A Sp. z o.o. - Date posted: 11 May 2023
Praca przy produkcji sera, Praca fizyczna OFERUJEMY: stawka godzinowa 13  € dodatek paliwowy 100 € darmowe zakwaterowanie  kontakt:Izabela  ...
Aktualności: Praca


SPAWACZ - PRACA W NIEMCZECH - NIEMIECKA UMOWA I (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 08:43
S&A Sp. z o.o. - Date posted: 11 May 2023
Praca na stanowisku Spawacz MIG MAG OFERUJEMY: stawka godzinowa 13 - 15 € dieta 70 € dodatki świąteczne kontakt:Izabela  ...
Aktualności: Praca


PRACOWNIK PRODUKCJI W NIEMCZECH / produkcja pieczywa I (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 08:43
S&A Sp. z o.o. - Date posted: 11 May 2023
Praca na stanowisku PRACOWNIK PRODUKCJI produkcja wyrobów piekarniczychOFERUJEMY: stawka godzinowa 13 € dodatek paliwowy 100 € darmowe zakwaterowanie  zniżki pracownicze na jedzenie w bistro w budynku darmowe wyroby piekarnicze do domu kontakt:Izabela  ...
Aktualności: Praca


PRACOWNIK PRODUKCJI W NIEMCZECH / DARMOWE ZAKWATEROWANIE I (małopolskie)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 08:41
S&A Sp. z o.o. - Date posted: 11 May 2023
Praca przy produkcji sera, Praca fizyczna OFERUJEMY: stawka godzinowa 13  € dodatek paliwowy 100 € darmowe zakwaterowanie  kontakt:Izabela  ...
Aktualności: Praca


Blacharz samochodowy (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 08:09
Covebo Work Office Sp. z o.o. - Date posted: 11 May 2023
Opis stanowiska: Naprawa uszkodzonych elementów karoserii. Montaż, demontaż elementów z blachy. Wymagania: Doświadczenie na samodzielnym stanowisku blacharza samochodowego. Znajomość j. angielskiego. Prawo jazdy kat. B. Mile widziany samochód prywatny. Oferujemy: Wynagrodzenie wypłacane co tydzień: 560€ netto/40h - kwota po wszystkich odtrąceniach za podatki, ubezpieczenie i mieszkanie. Stabilne zatrudnienie na podstawie kontraktu holenderskiego. Zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych, zgodne z certyfikatem SNF. Pełne ubezpieczenie podczas pobytu. Opieka koordynatorów....
Aktualności: Praca


Operator maszyn CNC (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 08:06
Covebo Work Office Sp. z o.o. - Date posted: 11 May 2023
Opis stanowiska: Praca jako programista i/lub operator maszyn CNC (frezarki/tokarki/lasery/prasy krawędziowe). Obsługa maszyn CNC. Wprowadzanie korekt do programów/programowanie maszyn CNC. Praca w oparciu o rysunek techniczny.  Wymagania: Doświadczenie w obsłudze jednej z wymienionych maszyn CNC.  Gotowość do podjęcia pracy od zaraz i na dłuższy okres czasu. Znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Prawo jazdy kategorii B.  Oferujemy: Umowę zawartą na warunkach holenderskich. Stawka: 500-550 euro netto/ 40 h kwota podana po wszystkich odtrąceniach. Stawka uzależniona od doświadczenia kandydata. Wypłatę wpływającą co tydzień na konto. Zakwaterowanie zgodne z certyfikatem SNF, pokoje 1 osobowe. Pomoc w organizacji transportu do Holandii. Pełne ubezpieczenie podczas pobytu. Opiekę polskich koordynatorów. Stały dostęp do paska wypłat, zestawienia przepracowanych godzin oraz innych dokumentów poprzez internetowy profil pracownika....
Aktualności: Praca


Pokojowa (pomorskie)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 08:04
Gi Group Poland S.A. - Date posted: 11 May 2023
Zakres obowiązków: sprzątanie pokoi według standardów hotelu uzupełnianie artykułów eksplotacyjnych i konsumpcyjnych wymiana ręczników oraz pościeli współpraca z personelem sprzątającym Czego oczekujemy: badań sanitarno-epidemiologicznych dyspozycyjności umiejętności pracy pod presją czasu zaangażowania oraz dokładności mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku Co oferujemy: umowę zlecenie stawkę 23,50 zł/h bezpłatne obiady pełne wdrożenie stanowiskowe możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy przed podjęciem zatrudnienia...
Aktualności: Praca


Mechanik maszyn rolniczych (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 08:00
CBA Recruitment - Date posted: 11 May 2023
Dla naszego norweskiego klienta firma CBR Cross Border Recruitment Sp. z o. o. poszukuje do pracy w autoryzowanych warsztatach naprawczych maszyn rolniczych głównie marki:  John Deere, Fendt, Valtra, Massey Ferguson  Oferujemy: zatrudnienie w centralnej części Norwegii zatrudnienie na norweskich warunkach w serwisie autoryzowanym pełen etat umowa docelowa na czas nieokreślony zarobki: 250-260 nok za godzinę zagwarantowane zakwaterowanie pomoc w dopełnianiu formalności związanych z podjęciem pracy w Norwegii opiekę konsultanta w trakcie i po rekrutacji  Zadania: diagnostyka, naprawy, konserwacja Praca serwisowa na warsztacie oraz bezpośrednio u klientów ...
Aktualności: Praca


Administrative Assistant (małopolskie)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 08:00
Woodward Poland Sp. z o.o. - Date posted: 11 May 2023
ESSENTIAL FUNCTIONS Responsible for Reception Provides support for all departments as required. Including filing, creating Word, Excel, PowerPoint, and other electronic documents, completing travel expense reports, as well as other general administrative duties as assigned Creates & maintains content of Administration intranet sites Organizes company events, sight-seeing tours for guests and short local trips May supports travel arrangement for leaders and members Responsible for the reservation company resources e.g. conference rooms, mobile phones, pool-cars Greets visitors, ascertains nature of business, and conducts visitors to leaders or appropriate person Co-ordinates work with facility service providers (house-keeping, security, maintenance, etc.) and prepares office supplies orders May prepare outgoing mail and distribute incoming mail EXPERIENCE REQUIRED: Minimum High School Education, University degree preferred 1-3 years of experience as a Secretary or Administrative Assistant Polish as mother tongue, proficient in English. German would be an advantage Solid computer skills: MS Outlook, Word, Excel, PowerPoint. MS SharePoint knowledge would be an advantage Solid skills in use of general office equipment Excellent communication and presentation skills Approachable and easy to deal with Positive attitude Must be detail oriented, with excellent organizational skills Must be a team player. WE OFFER: Advancement opportunities in international team A total rewards package, that includes private health insurance, life & accidental insurance, MyBenefit platform Work-life balance, semi-flexible working time Company performance bonus program PPK: Woodward offers payment to your PPK account up to 4% of your compensation depending on seniority Educational support Lunch cards...
Aktualności: Praca


Koordynator ds. Cudzoziemców (pomorskie)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 07:54
Gi Group Poland S.A. - Date posted: 11 May 2023
Zakres obowiązków: obsługa pracowników z Ukrainy delegowanych do pracy w Polsce wsparcie pracowników w przygotowaniu do pracy (m.in. pomoc w zakwaterowaniu, przygotowanie dokumentów do zatrudnienia, wykonanie badań wstępnych) zarządzania infrastrukturą noclegową i transportową bieżący kontakt z klientem i strukturami wewnętrznymi w firmie codzienna współpraca z pracownikami oraz klientami Czego oczekujemy: bardzo dobrego posługiwania się językiem polskim i ukraińskim w mowie i piśmie czynnego prawa jazdy kat. B umiejętności pracy pod presją czasu i w natłoku zadań, umiejętności wyznaczania priorytetów i realizowaniu wiele zadań w podobnych terminach posiadania doświadczenia w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym (mile widziane doświadczenie w Agencji Pracy Tymczasowej) energii i optymizmu i podchodzenia do powierzonych zadań z zapałem posługiwania się pakietem MS Office Co oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę ciekawe wynagrodzenie podstawowe oraz system premiowy profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie doświadczonego zespołu możliwość współpracy w międzynarodowej agencji pracy niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon) dostęp do atrakcyjnej oferty benefitów (karta sportowa, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)...
Aktualności: Praca


Spawacz Niemcy- Bez języka/ Nie wymagamy doświadczenia (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 07:53
Grupa Ideal - Date posted: 11 May 2023
Dla naszego Klienta - dostawcy narzędzi wiertniczych w sektorze budownictwa specjalnego, aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko spawaczaMiejsce pracy: Okolice Frankfurtu Nad MenemWynagrodzenie: 2850 – 3050 euro brutto miesięcznie Zakres obowiązków:·        Spawanie m.in prętów Kelly'ego rura – łącznik, metodą spawania  MIG/MAG,·        ustawienie i przygotowanie sprzętu spawalniczego takiego jak spawarki, sprzęt gazowy itp.·        czytanie rysunków technicznych i instrukcji·        sprawdzanie jakości połączeń spawanych i w razie potrzeby korygowanie błędów·        dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia oraz przestrzeganie procesów bezpieczeństwa i higieny pracy Oczekujemy:·        ważne certyfikaty spawalnicze- nie jest to wymóg konieczny·        znajomości metody spawania  MIG/MAG·        znajomość czytania rysunków technicznych i instrukcji·        nie wymagamy doświadczenia zawodowego·        dokładności w powierzonych obowiązkach Oferujemy:·        Stawkę godzinową brutto: 18 euro brutto/ h·        Pracę na hali·        Oferujemy bezpłatne zakwaterowanie w 1 osobowych pokojach·        Pomoc w organizacji przejazdu do Niemiec·        Zatrudnienie na polskiej umowie o pracę tymczasową·        Ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe·        Przejazd do pracy na terenie Niemiec·        Zwrot kosztów za przejazd do Niemiec po 1 miesiącu pracy·        Premia za polecenie osoby do pracy 300 euro bruttoIDEAL WORK – to polska agencja pracy tymczasowej, która współpracuje z największymi dostawcami usług kurierskich w Europie oraz z firmami z branży produkcji, automotive, rolnictwa czy meblarskiej.Przez lata naszej działalności na rynku niemieckim zapewniliśmy miejsca pracy tysiącom pracownikom z Polski. Dołącz do grona zadowolonych pracowników i spróbuj swoich sił w pracy w Niemczech z IDEAL!...
Aktualności: Praca


Spawacz Niemcy- Bez języka/Doświadczenie/Darmowe zakwaterowanie (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 07:49
Grupa Ideal - Date posted: 11 May 2023
Dla naszego Klienta - dostawcy narzędzi wiertniczych w sektorze budownictwa specjalnego, aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko spawaczaMiejsce pracy Okolice Frankfurtu Nad MenemWynagrodzenie: 3000 – 3200 euro brutto miesięcznie Zakres obowiązków:·        Spawanie m.in prętów Kelly'ego rura – łącznik, metodą spawania  MIG/MAG,·        ustawienie i przygotowanie sprzętu spawalniczego takiego jak spawarki, sprzęt gazowy itp.·        czytanie rysunków technicznych i instrukcji·        sprawdzanie jakości połączeń spawanych i w razie potrzeby korygowanie błędów·        dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia oraz przestrzeganie procesów bezpieczeństwa i higieny pracy Oczekujemy:·        ważne certyfikaty spawalnicze- nie jest to wymóg konieczny·        znajomości metody spawania  MIG/MAG·        znajomość czytania rysunków technicznych i instrukcji·        doświadczenia w pracy na stanowisku spawacza·        dokładności w powierzonych obowiązkach Oferujemy:·        Stawkę godzinową brutto: 19 euro brutto/ h·        Pracę na hali·        Oferujemy bezpłatne zakwaterowanie w 1 osobowych pokojach·        Pomoc w organizacji przejazdu do Niemiec·        Zatrudnienie na polskiej umowie o pracę tymczasową·        Ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe·        Przejazd do pracy na terenie Niemiec·        Zwrot kosztów za przejazd do Niemiec po 1 miesiącu pracy·        Premia za polecenie osoby do pracy 300 euro bruttoIDEAL WORK – to polska agencja pracy tymczasowej, która współpracuje z największymi dostawcami usług kurierskich w Europie oraz z firmami z branży produkcji, automotive, rolnictwa czy meblarskiej.Przez lata naszej działalności na rynku niemieckim zapewniliśmy miejsca pracy tysiącom pracownikom z Polski. Dołącz do grona zadowolonych pracowników i spróbuj swoich sił w pracy w Niemczech z IDEAL!...
Aktualności: Praca


Operator maszyn produkcyjnych w branży spożywczej (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 07:46
Covebo Work Office Sp. z o.o. - Date posted: 11 May 2023
Opis stanowiska: Przygotowywanie maszyn do pracy - uzupełnianie ich wymaganymi składnikami Obsługa maszyn wytwarzających m.in. dressingi do sałatek, sosy, margaryny Kontrola procesów produkcyjnych, jakości produktu i rejestracja danych produktowych Drobne naprawy maszyn i pomoc w ich konserwacji Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującymi na zakładzie przepisami bezpieczeństwa Wymagania: Dobra znajomość języka angielskiego Wymagane CV Kilkuletnie doświadczenie jako operator w branży spożywczej Doświadczenie/ wykształcenie techniczne Rozmowa rekrutacyjna odbywa się w języku angielskim Mile widziane prawo jazdy kat. B Oferujemy: Stawka: 17,88-19,73€ brutto/h w zależności od doświadczenia Wypłaty wpływające co tydzień na konto Wypłata 13-stki- premia w wysokości miesięcznego wynagrodzenia Możliwość przejścia na stały kontrakt Praca na trzy zmiany w temperaturze pokojowej Zakwaterowanie zgodne z certyfikatem SFN (pokoje max.2 osobowe) Ubezpieczenie Transport do pracy (rower lub samochód) Opieka polskich koordynatorów Pomoc w organizacji transportu z Polski do Holandii Dostęp do portalu z dokumentami, paskami wypłat, jaarografami, etc....
Aktualności: Praca


Brukarz – praca za granicą (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 07:39
In-Serv Team Sp. z o.o. - Date posted: 11 May 2023
Szukamy brukarza z doświadczeniem do pracy w Niemczech. Jesteś zainteresowany pracą za granicą? Oferujemy wysoką stawkę i stabilne zatrudnienie! Koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą i aplikuj już teraz!Oferujemy: stawka  16-18€ /h NA RĘKĘ zwrot kosztu przejazdu do Niemiec zaliczki w pierwszym miesiącu do 900 euro ubezpieczenie zapewniające bezpłatną opiekę medyczną bezpłatne zakwaterowanie na miejscu możliwość urlopów i zjazdów do Polski możliwość pracy w nadgodzinach stałe wsparcie polskiego opiekuna podwyżka dla zaangażowanych i rzetelnych pracowników praca od zaraz bezpieczny wyjazd – 100% wypłacalności przez naszą firmę terminowe wypłaty możliwość rejestracji w ZUS wysoka premia za polecenie pracownika 220 euro długotrwała i legalna praca w Niemczech zdalna, szybka i bezpieczna rekrutacja Do Twoich najważniejszych obowiązków należeć będzie: prace brukarskie osadzanie krawężników przygotowanie podłoża...
Aktualności: Praca


Spawacz Niemcy- ze znajomością Niemieckiego/ Bez doświadczenia (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 07:37
Grupa Ideal - Date posted: 11 May 2023
Dla naszego Klienta - dostawcy narzędzi wiertniczych w sektorze budownictwa specjalnego, aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko spawaczaMiejsce pracy: Okolice Frankfurtu Nad MenemWynagrodzenie: 3100 – 3300 euro brutto miesięcznie Zakres obowiązków:·        spawanie m.in prętów Kelly'ego rura – łącznik, metodą spawania  MIG/MAG,·        ustawienie i przygotowanie sprzętu spawalniczego takiego jak spawarki, sprzęt gazowy itp.·        czytanie rysunków technicznych i instrukcji·        sprawdzanie jakości połączeń spawanych i w razie potrzeby korygowanie błędów·        dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia oraz przestrzeganie procesów bezpieczeństwa i higieny pracy Oczekujemy:·        ważne certyfikaty spawalnicze- nie jest to wymóg konieczny·        znajomości metody spawania  MIG/MAG·        znajomość czytania rysunków technicznych i instrukcji·        znajomości języka niemieckiego na poziomie minimum A2·        nie wymagamy doświadczenia·        dokładności w powierzonych obowiązkach Oferujemy:·        Stawkę godzinową brutto: 19,50 euro brutto/h·        Pracę na hali·        Oferujemy bezpłatne zakwaterowanie w 1 osobowych pokojach·        Pomoc w organizacji przejazdu do Niemiec·        Zatrudnienie na polskiej umowie o pracę tymczasową·        Ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe·        Przejazd do pracy na terenie Niemiec·        Zwrot kosztów za przejazd do Niemiec po 1 miesiącu pracy·        Premia za polecenie osoby do pracy 300 euro bruttoIDEAL WORK – to polska agencja pracy tymczasowej, która współpracuje z największymi dostawcami usług kurierskich w Europie oraz z firmami z branży produkcji, automotive, rolnictwa czy meblarskiej.Przez lata naszej działalności na rynku niemieckim zapewniliśmy miejsca pracy tysiącom pracownikom z Polski. Dołącz do grona zadowolonych pracowników i spróbuj swoich sił w pracy w Niemczech z IDEAL!...
Aktualności: Praca


Spawacz Niemcy z j. niemieckim/Doświadczenie/Bezpłatne zakwaterowanie (Other countries)

Info Praca - 11 maj, 2023 - 07:31
Grupa Ideal - Date posted: 11 May 2023
Dla naszego Klienta - dostawcy narzędzi wiertniczych w sektorze budownictwa specjalnego, aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko spawaczaMiejsce pracy: Okolice Frankfurtu Nad MenemWynagrodzenie: 3200 – 3500 euro brutto miesięcznie Zakres obowiązków: spawanie m.in prętów Kelly'ego rura – łącznik, metodą spawania  MIG/MAG, ustawienie i przygotowanie sprzętu spawalniczego takiego jak spawarki, sprzęt gazowy itp. czytanie rysunków technicznych i instrukcji sprawdzanie jakości połączeń spawanych i w razie potrzeby korygowanie błędów dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia oraz przestrzeganie procesów bezpieczeństwa i higieny pracy  Oczekujemy: ważne certyfikaty spawalnicze- nie jest to wymóg konieczny znajomości metody spawania  MIG/MAG znajomość czytania rysunków technicznych i instrukcji znajomości języka niemieckiego na poziomie minimum A2 doświadczenia w pracy na stanowisku spawacza dokładności w powierzonych obowiązkach  Oferujemy: stawkę godzinową brutto: 20,50 euro brutto/h pracę na hali oferujemy bezpłatne zakwaterowanie w 1 osobowych pokojach pomoc w organizacji przejazdu do Niemiec zatrudnienie na polskiej umowie o pracę tymczasową ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe przejazd do pracy na terenie Niemiec zwrot kosztów za przejazd do Niemiec po 1 miesiącu pracy premia za polecenie osoby do pracy 300 euro brutto IDEAL WORK – to polska agencja pracy tymczasowej, która współpracuje z największymi dostawcami usług kurierskich w Europie oraz z firmami z branży produkcji, automotive, rolnictwa czy meblarskiej.Przez lata naszej działalności na rynku niemieckim zapewniliśmy miejsca pracy tysiącom pracownikom z Polski. Dołącz do grona zadowolonych pracowników i spróbuj swoich sił w pracy w Niemczech z IDEAL!...
Aktualności: Praca


Subskrybuje zawartość