Promed Optyk. CZAS NA WZROK 40 +
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Aktualności

SENIORALIA 2018 ZA NAMI

Wiadomości UM - 22 październik, 2018 - 01:00
Taneczna zabawa przy muzyce zakończyła tegoroczne święto częstochowskich seniorek i seniorów. Poprzedziły ją m.in. koncerty Andrzeja Rybińskiego i Maryli Rodowicz oraz… gimnastyka.


Dni Otwarte w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Wiadomości UM - 22 październik, 2018 - 01:00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, działające w strukturach MOPS, zaprasza na dni otwarte, które odbędą się 22 i 23 października w godz. 12.00-18.00.


Innowacyjna firma – spotkanie dla biznesu

NTC - 21 październik, 2018 - 21:11

O możliwościach i udogodnieniach dla przedsiębiorców będą rozmawiać eksperci podczas spotkania informacyjnego „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”. Odbędzie się ono już w najbliższą środę, 24 października, w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie ma przybliżyć przedsiębiorcom zmiany wynikające między innymi z tzw. konstytucji biznesu, ale też wskazać możliwości dofinansowania inwestycji z Funduszy Europejskich. Stąd też oprócz tematu dotyczącego Konstytucji Biznesu i udogodnień dla przedsiębiorców, pojawią się prelekcje ekspertów, którzy zaprezentują ofertę wsparcia dla firm z Program Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcie oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Będzie też informacja na temat Programu Dostępność Plus oraz RODO dla przedsiębiorcy. Dodatkowo uczestnicy spotkania zapoznają się też z Programem Czyste Powietrze.

Poza częścią wykładową do dyspozycji przedsiębiorców będą stanowiska eksperckie z różnych instytucji, w tym także ZUS. Część konferencyjna zakończy się o godz. 13.05, natomiast jeszcze przez ponad godzinę, bo do godz. 14.15, będzie można skorzystać z porad specjalistów. Przy stanowisku ZUS będzie można poradzić się w sprawach ubezpieczeń społecznych i składek. Eksperci wyjaśnią temat „ulgi na start” i preferencyjnych składek.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego / Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Agencją Rozwoju Przemysłu, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Organizatorzy zapraszają do Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Część oficjalna rozpocznie się o godz. 11.20. Pół godziny wcześniej startuje rejestracja uczestników. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-czestochowie-z-cyklu-innowacyjna-firma/
Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ I FIRM RODZINNYCH

NTC - 21 październik, 2018 - 21:08

Efektem dotychczasowego działania Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie jest m.in. utworzenie 62 podmiotów ekonomii społecznej i udzielenie różnego rodzaju wsparcia 1500 osobom. Do 2023 r. JOWES zostanie dofinansowany kwotą 16 mln zł. ARR stworzy też wkrótce Lokalne Centrum Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej.

Ekonomia społeczna wpisuje się w politykę społeczną częstochowskiego samorządu, który chce tworzyć miasto przyjazne dla wszystkich – także tych, którym wolny rynek pracy nie daje tylu szans co tym silniejszym, zdrowszym, bardziej zaradnym. Służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, tworzeniu  dla nich miejsc pracy i pola do użytecznej społecznie działalności w takich podmiotach jak m.in. fundacje, stowarzyszenia, centra integracji społecznej czy spółdzielnie socjalne. Wspieranie ekonomii społecznej może być alternatywą dla tradycyjnych programów aktywizacji zawodowej dla osób będących – z różnych względów – w trudnej sytuacji.

– Częstochowski ośrodek działający na rzecz ekonomii społecznej w pierwszej edycji projektu JOWES „zagospodarował” blisko 4 mln zł, w drugim – blisko 8 mln, a teraz będzie miał przez ponad 5 lat do dyspozycji ponad 16 mln zł – podsumowuje prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Te środki mają przełożyć się m.in. na stworzenie ok. 260 miejsc pracy i wsparcie dla ok. 900 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Liczymy, że uda się pomóc wielu ludziom i środowiskom, a Częstochowa będzie dalej stawiana za wzór wspólnego działania sektora pozarządowego i samorządu na rzecz ,,przyjaznego” modelu miasta.

W ciągu dotychczasowej działalności dzięki JOWES zostało utworzone m.in. 62 podmioty ekonomii społecznej oraz powstało 154 nowych miejsc pracy w tych podmiotach (miejsca pracy utworzone bezpośrednio dzięki środkom Ośrodka).

Częstochowa i ARR przystępiły także do innowacyjnego – bo pierwszego tak dużego w Polsce – projektu skierowanego do lokalnych firm rodzinnych. Będziemy jednym z 7 miast, w których powstaną lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych (LCK). Będą one kojarzyć kilku partnerów (samorząd, administrację rządową, środowisko gospodarcze) dla stworzenia stabilnego, długotrwałego wsparcia dla firm rodzinnych. Projekt pozwoli skuteczniej wykorzystać potencjał drzemiący w firmach rodzinnych – dla zrównoważonego, lokalnego rozwoju.

Działalność i plany JOWES

JOWES swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Działalność JOWES jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza edycja funkcjonowania Ośrodka była realizowana w okresie od początku 2013 do końca lipca 2015, natomiast druga edycja od sierpnia 2015 do końca lipca 2018.

Ostatnio podpisana została kolejna umowa pomiędzy ARR w Częstochowie a Zarządem Województwa Śląskiego na funkcjonowanie już 3. edycji JOWES. Wartość dofinansowania na najbliższe 5,5 roku wynosi ponad 16 mln zł. JOWES posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej od 2015 roku. Po audycie przeprowadzonym przez wyspecjalizowaną instytucję w czerwcu 2018 roku po raz kolejny wydłużono okres obowiązywania akredytacji do 31 sierpnia 2020 roku.

Najważniejszym zadaniem JOWES jest wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie rozwoju i profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Północnego Woj. Śląskiego.

Rezultaty działalności JOWES od 2013 roku to m.in.:
– 154 nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej,
– ponad 62 utworzone  podmioty ekonomii społecznej ( w tym m.in. fundacje, stowarzyszenia, Centra Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalne),
– ponad 1500 osób uczestniczących w projekcie,
– ok. 400 instytucji uczestniczących w projekcie,
– ok. 6500 zrealizowanych godzin doradczych,       
– ok. 1400 zrealizowanych godzin szkoleniowych,  
|- wsparcie 12 partnerstw.       

W ramach dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych przyznano wsparcie inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone. Każde takie przedsiębiorstwo miało możliwość przeszkolenia zawodowego pracowników. Elementem wsparcia były również szkolenia z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, doradztwo oraz wizyty studyjne.
Wsparcie otrzymują głównie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych.

W ramach działań 3. edycji funkcjonowania Ośrodka na lata 2018-2024 planowane są:
– dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i utworzenie 259 miejsc pracy,
– wsparcie pomostowe w początkowym okresie działalności,
– wsparcie co najmniej 898 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
– usługi informacyjno-promocyjne sektora ES,
– usługi animacyjne,
– usługi doradztwa ogólnego oraz doradztwa specjalistycznego,
– usługi szkoleniowe.

W celu zwiększenia zakresu oddziaływania projektu i ułatwienia kontaktów z organizacjami pozarządowymi będą kontynuowane tzw. mobilne punkty JOWES, m.in. przy Urzędzie Miasta Częstochowy w COP, przy ul. Focha. W tym celu zawarte zostało porozumienie o współpracy z Gminą Częstochowa.
Biorąc pod uwagę wartość pozyskanych środków, które trafiły za sprawą i przy udziale JOWES na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – jest to ponad 25 mln złotych.
Ponadto JOWES jest organizatorem wielu konferencji, seminariów, warsztatów, targów ekonomii społecznej oraz spotkań sieciujących przedstawicieli przedsiębiorstw z podmiotami ekonomii społecznej. Jednym z ważnych działań jest również budowanie zaangażowania społecznego wśród przedsiębiorców (CSR) oraz inicjowanie współpracy międzysektorowej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, samorządami, przedsiębiorcami oraz jednostkami naukowymi. JOWES bierze również udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej oraz sekretariatu Ogólnopolskich Spotkań Sieciujących OWES.

Projekt ,,Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej”

W wyniku realizacji projektu powstanie 7 lokalnych centrów kompetencji rozwoju firm rodzinnych (LCK) w 7 miastach na terenie Polski. Kluczowym założeniem jest ścisła współpraca partnerów lokalnych – władz miasta i lokalnych firm rodzinnych, tak aby system wsparcia dla firm był stały i skuteczny. Chodzi o doskonalenie efektywności współdziałania partnerów lokalnych (władz miasta i lokalnych firm rodzinnych) na rzecz rozwoju rodzinnych przedsiębiorstw w krytycznych dla nich obszarach: efektywności ich prowadzenia, przekazywania kompetencji ich prowadzenia z pokolenia na pokolenie, wsparcia trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania, upowszechnienia wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego, wsparcia skutecznych procesów sukcesyjnych, wykorzystania analizy ryzyka.
W każdym z 7 miast powstanie komórka/stanowisko LCK umiejscowione przy jednej z instytucji miejskich oraz ciało konsultacyjne ,,rada rozwoju firm rodzinnych”. Zadaniem centrum będzie wspieranie rozwoju firm rodzinnych, a jednym z głównych zadań – doprowadzenie do powołania ,,rady rozwoju firm rodzinnych”, skupiającej przedsiębiorców rodzinnych i przedstawicieli instytucji publicznych wpływających na warunki ich funkcjonowania. Do udziału w radzie zaproszeni zostaną także lokalni przedstawiciele jednostek administracji rządowej (tj. US, Sanepid, Inspekcja Pracy, ZUS, KRUS), a także lokalnego środowiska gospodarczego. Efektem pracy rady będzie opracowanie założeń programu rozwoju firm rodzinnych i planu realizacji tego programu. W każdym LCK zostanie zatrudniony Lokalny Animator rozwoju firm, finansowany z budżetu projektu. Działania wykorzystywać będą doświadczenia partnera zagranicznego – Izby Przemysłowo-Handlowej z Sewilli.
Jest to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.
Projekt jest realizowany przez 2 lata – do 30 czerwca 2020 wspólnie przez 5 partnerów, w tym: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Miast Polskich, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”.        

Spotkanie poświęcone działalności JOWES oraz podpisaniu porozumień między Agencją Rozwoju Regionalnego a Miastem Częstochowa, dotyczących dalszej działalności mobilnego punktu JOWES w budynku UM przy ul. Focha oraz realizacji projektu ,,Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej”, odbyło się 19 X w sali konferencyjnej ARR  Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego. Wzięli w nim udział m.in. prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, Anna Potrzebowska – wiceprezes ARR oraz Artur Szmaciarski – kierownik JOWES.Najnowsze dane o frekwencji w wyborach samorządowych

Częstochowskie24 - 21 październik, 2018 - 17:59

Frekwencja w wyborach samorządowych w Częstochowie oraz w powiatach: częstochowskim, myszkowskim, kłobuckim i lublinieckim na godz. 17.00 wyniosła 42,14% – poinformował dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, Tomasz Doruchowski.

W regionie najniższą frekwencję odnotowano w gminie Ciasna w powiecie lublinieckim – 26,58%, a najwyższą w gminie Niegowa w powiecie myszkowskim – 58,54%.

W skali całego kraju w wyborach do godz. 17.00 wzięło udział 12 481 876 z 29 965 287 uprawnionych do głosowania, czyli 41,65% wyborców.

Głosowanie w Częstochowie i regionie przebiega bez zakłóceń. Wstępne wyniki wyborów poznamy we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek, 22 października.

Maciej OrmanW Częstochowie i regionie trwa głosowanie. Frekwencja na godz. 17

W Częstochowie - 21 październik, 2018 - 17:23
42, 14 proc. mieszkańców Częstochowy uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych poszło do urn do godz. 17. Lokale są otwarte do godz. 21.


Frekwencja na godz. 12. W Częstochowie ponad 15 proc. uprawnionych oddało swój głos (zdjęcia)

W Częstochowie - 21 październik, 2018 - 13:05
15, 41 proc. mieszkańców Częstochowy uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych poszło do urn do godz. 12. Lokale są otwarte do godz. 21.


Wybory samorządowe 2018. Niska frekwencja w Częstochowie

Częstochowskie24 - 21 październik, 2018 - 13:00

Frekwencja w wyborach samorządowych w Częstochowie na godz. 12.00 wyniosła 15,41% – poinformował dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, Tomasz Doruchowski.

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała dane dotyczące frekwencji w całym kraju i w poszczególnych województwach. Do godz. 12.00 w województwie śląskim wydano 505 249 kart do głosowania, co daje 14,32% frekwencji. W skali całego kraju w wyborach do godz. 12.00 wzięło udział 15,62% uprawnionych do głosowania (dane z 25 397 na 26 417 obwodowych komisji wyborczych).

Kolejne dane poznamy o godz. 18.00.

Maciej OrmanBezbramkowy remis Rakowa w Tychach

W Częstochowie - 21 październik, 2018 - 09:01
Lider Fortuna 1 Ligi częstochowski Raków nie zdołał pokonać w sobotę, 20 października na wyjeździe sklasyfikowanego poza dziesiątką GKS-u Tychy.


Drugie zwycięstwo "Norwida", kolejna porażka AZS-u (zdjęcia)

W Częstochowie - 21 październik, 2018 - 08:24
Siatkarze Exact Systems Norwid pokonali w sobotę, 20 października przed własną publicznością 3:1 KPS Siedlce. W tym samym czasie AZS Częstochowa podejmował Gwardię Wrocław. Niestety akademicy przegrali w czterech setach. Była to ich czwarta z rzędu porażka w I lidze.


AZS przegrywa z Gwardią Wrocław

Częstochowskie24 - 20 październik, 2018 - 23:44

W meczu V kolejki I ligi siatkarskiej mężczyzn Tauron AZS Częstochowa przegrał na własnym parkiecie 1:3 z drużyną Gwardii Wrocław.

Mecz rozpoczął się od błędu podwójnego odbicia piłki przez gospodarzy. W pierwszych akcjach meczu częstochowianie nie byli do końca skoncentrowani, co skutkowało prostymi błędami. Goście prowadzili 15:11. Wtedy miała miejsce najdłuższa akcja meczu, którą skutecznym atakiem zakończył atakujący AZS, Mateusz Piotrowski. Wydawało się, że może to być moment zwrotny w pierwszym secie, zwłaszcza że chwilę później akademicy zmniejszyli straty do jednego punktu. Jednak goście dobrze grali blokiem i byli skuteczni w ataku. Ponownie wyszli na czteropunktowe prowadzenie (18:14).

Prawdziwe cuda zaczęły się dziać od stanu 23:19 dla Gwardii. As serwisowy Sławomira Stolca, blok duetu Wiktor Siewierski – Rafał Prokopczuk, autowy atak gości i dwa bezbłędne ataki doświadczonego Dawida Murka dały podopiecznym Sinana Tanika zwycięstwo 25:23.

Drugą partię od asa serwisowego rozpoczął Dawid Murek. Po skutecznym ataku Sławomira Stolca i udanej akcji blokiem gospodarze wyszli na prowadzenie 3:0. Przy stanie 8:3 zaczęły się kłopoty. Mocną zagrywką nękał akademików przyjmujący Gwardii Wrocław, Kamil Maruszczyk. Do tego siatkarze AZS-u grali bez asekuracji w ataku, efektem czego było zniwelowanie przewagi (12:11). Chociaż w drugim secie akademicy popełniali mniej błędów, to nie zdołali utrzymać prowadzenia. Tę partię na swoją korzyść rozstrzygnęli przyjezdni, wygrywając 25:23. Wiele do życzenia pozostawiała jednak w pewnych momentach postawa sędziów. Wielka kłótnia wybuchła po ostatniej akcji drugiego seta, kiedy to, zdaniem arbitra, piłka wyszła w aut, odbita od bloku częstochowian. Głośne protesty gospodarzy nie przyniosły efektu.

Trzecia partia spotkania przebiegała z początku pod dyktando siatkarzy Tauron AZS Częstochowa. Asy serwisowe Dawida Murka, Krzysztofa Rykały i Macieja Borrisa, świetne ataki Sławka Stolca i przebudzenie w grze blokiem przyniosły gospodarzom prowadzenie 15:11. Nie wiedzieć, dlaczego ten wynik szybko zmienił się na 15:15. Następnie gra toczyła się punkt za punkt. Końcówka była bardzo nerwowa. Drużyny grały na przewagi i wielokrotnie miały piłki setowe. Częstochowscy libero, Jakub Bik i Piotr Macheta, wybronili piłki z gatunku tych niemożliwych, ale nawet tak spektakularne interwencje nie przełożyły się na sukces w trzecim secie. Siatkarze Sinana Tanika pogubili się w końcówce i przegrali 36:38. Był to prawdopodobnie jeden z najdłuższych setów w historii AZS-u. Zakończył się również kontrowersyjną decyzją sędziego, który zdawał się nie widzieć, że piłka uderzona przez częstochowian obiła się o blok gości.

Na początku czwartego seta obie drużyny ponownie grały punkt za punkt. Goście kilkukrotnie wypracowywali sobie 2-3 punktową przewagę, ale akademicy doprowadzali do remisu. Wszystko „posypało się” od momentu, kiedy po dwóch udanych atakach gwardziści wyszli na prowadzenie 16:14. Chwilę później Michał Superlak zatrzymał gospodarzy pojedynczym blokiem i AZS przegrywał już 17:20. Końcówka seta to ponowna dekoncentracja gospodarzy. Po ataku Kamila Maruszczyka Gwardia Wrocław wygrała 25:19 i całe spotkanie 3:1. Maruszczyk został również wybrany MVP meczu.

– Wszystko pouciekało nam w końcówkach setów. Pomimo tego, że nie jesteśmy jeszcze do końca zgrani, było widać, że walczymy do końca i że potrafimy grać w siatkówkę i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Po tym poznaje się zespół. Niestety, pod względem sportowym Gwardia była dzisiaj lepsza i nie ma co tego ukrywać. Naprawdę szkoda tych końcówek. Podejrzewam, że gdyby potoczyły się nieco inaczej, to my cieszylibyśmy się z trzech punktów – powiedział po meczu kapitan i drugi trener częstochowian, Dawid Murek.

Najbliższe spotkanie Tauron AZS Częstochowa rozegra na własnym parkiecie w czwartek, 25 października. Rywalem akademików będzie zespół Lechii Tomaszów Mazowiecki. Mecz rozpocznie się o 18.30.

Maciej OrmanMiędzynarodowy Zlot Kolekcjonerów w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

Częstochowskie24 - 20 październik, 2018 - 22:28

Monety, medale, znaczki pocztowe, książki, zdjęcia, widokówki, odznaki religijne, medaliki, szkaplerze, karty dewocyjne, oleodruki, druki chromolitografowane, relikwiarze i dewocjonalia – bogate kolekcje wyżej wymienionych można podziwiać i nabywać w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie – największym na świecie muzeum poświęconym papieżowi Polakowi. W dniach 20-21 października trwa tam V Międzynarodowy Zlot Kolekcjonerów.

Nad całością czuwa pomysłodawca i dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, Krzysztof Witkowski, który bez fałszywej skromności przyznał, że żadne kolekcje go nie zaskoczą z uwagi na ilość zgromadzonych eksponatów w Muzeum. Krzysztof Witkowski zwrócił również uwagę na wydarzenie, które bardzo wzruszyło specjalnego gościa V Międzynarodowego Zlotu Kolekcjonerów, wieloletniego fotografa Jana Pawła II, Arturo Mari.

RELACJA NA STRONIE RADIA FIAT

Tegoroczny Zlot Kolekcjonerów zorganizowali: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej przy Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Antykwarnia „Niezależna”, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Częstochowie i częstochowski okręg Polskiego Związku Filatelistów.

Maciej OrmanKs. P. Zaborski do Akcji Katolickiej: Bez Jezusa nie ma zbawienia

Częstochowskie24 - 20 październik, 2018 - 20:37

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej spotkał się w siedzibie Radia Fiat w sobotę, 20 października, na radzie statutowej.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św., której w kaplicy Radia Fiat przewodniczył dyrektor rozgłośni, ks. Piotr Zaborski. W homilii podkreślił, że działania Akcji Katolickiej są ważne, ale pierwsze miejsce trzeba bezwzględnie oddać Jezusowi. – Głową jest Chrystus, a Kościół jest Jego Ciałem. Kiedy stajemy teraz przy ołtarzu Chrystusa, najważniejszym jest fakt, że On tu jest. Jesteśmy zbawieni w imieniu JEZUS. Bez Jezusa nie ma zbawienia. Jeżeli nie będzie Jezusa, to wszystko nie ma sensu, dlatego sobie i Wam życzę Jezusa. On wie najlepiej, co trzeba robić i jak działać.

Jak powiedział prezes Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dr Artur Dąbrowski, osoby należące do Stowarzyszenia uczestniczą w cyklicznych spotkaniach formacyjnych. Rada statutowa, która odbyła się 20 października, miała również ważne znaczenie dla organizacji struktur Akcji Katolickiej. – Jest to rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, którą trzeba przeprowadzić zgodnie ze statutem stowarzyszenia. Dzisiejsze spotkanie ma też charakter wyborczo-sprawozdawczy. Musimy powołać nowe osoby do pracy w zarządzie diecezjalnym.

Dr Artur Dąbrowski wygłosił również wykład formacyjny na temat tożsamości laikatu i sposobów oddziaływania na kulturę osób należących do Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka zrzesza osoby świeckie. Celem jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła.

Maciej OrmanCenne trzy punkty Skry

Częstochowskie24 - 20 październik, 2018 - 18:34

Skromnym, ale bardzo cennym zwycięstwem 1–0 zakończyło się sobotnie spotkanie Skry Częstochowa z Błękitnymi Stargard Szczeciński, rozegrane w ramach 15. kolejki spotkań II ligi.  Przez pierwsze kilkanaście minut meczu przy Loretańskiej  wiało nudą, a żaden z zespołów nie stworzył klarownej sytuacji do strzelenia gola.  W 15. minucie bliscy objęcia prowadzenia byli goście, którzy długo utrzymywali się przy piłce wyciągając obrońców Skry z pola karnego. Na niespodziewane podanie górą w pole karne zdecydował się Starzycki – podał wprost na głowę Brzeziańskiemu, który strzelił minimalnie obok lewego słupka bramki gospodarzy. Pierwsza połowa z lekką przewagą Błękitnych zakończyła się bezbramkowym remisem.  Po pierwszej  odsłonie obraz gry się zmienił.  Skra zaczęła pewniej rozgrywać piłkę i wykorzystała swoją szansę zdobywając jak ważne dla niej 3 punkty. Bohaterem spotkania został w 80. minucie Damian Nowak, który po  kilku strzałach na bramkę gości, które skończyły się na słupku i poprzeczce  wreszcie pokonał bramkarza Błękitnych. Do końca meczu nic się nie zmieniło. Podopieczni Pawła Ściebury zdobyli niezwykle cenne trzy punkty. Po 15. seriach spotkań mają ich 14, co pozwala mieć nadzieję, że Skrzaci zaczną odbijać się od strefy spadkowej.

W następnej kolejce Skra zagra na wyjeździe ze spadkowiczem z I ligi – Pogonią Siedlce. 3 listopada  w Częstochowie podejmie Siarkę Tarnobrzeg. Natomiast między 10 listopada, a 1 grudnia rozegrane zostaną jeszcze cztery kolejki. Tutaj poprzeczka zawieszona będzie znacznie wyżej. Skra podejmie kolejno Radomiaka Radom, Górnika Łęczna, Ruch Chorzów i GKS-Bełchatów. Wszystkie cztery drużyny zagrają  na Lorecie.

PNP40-latek znęcał się nad swoją babcią

W Częstochowie - 20 październik, 2018 - 17:45
Zarzuty znęcania się nad 82-letnią babcią i uszkodzenia jej ciała usłyszał 40-letni częstochowianin.


Abp Depo: Św. Jan Kanty wskazuje na komplementarność wiary i rozumu

Częstochowskie24 - 20 październik, 2018 - 14:49

Św. Jan Kanty stał się chlubą i ozdobą wykładowców Akademii Krakowskiej, a dzisiaj zostawia nam przepiękny przykład, aby nasze uczelnie, seminaria i szkoły katolickie naśladowały wzór doskonałego Mistrza i wiernie przykładały się do nauczania wiedzy świętej i innych umiejętności, na chwałę Boga i zbawienie człowieka – powiedział 20 października abp Wacław Depo w homilii podczas Mszy św. z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Abp Wacław Depo przewodniczył Eucharystii w seminaryjnej kaplicy Zesłania Ducha Świętego. Mszę św. koncelebrował m.in. abp senior Stanisław Nowak i ks. dr Mikołaj Węgrzyn, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

20 października to wspomnienie św. Jan z Kęt, zwanego Janem Kantym, patrona uczelni katolickich. Metropolita częstochowski, abp Wacław Depo, poświęcił jego osobie znaczną część homilii. Nie zabrakło również odniesień do bieżących spraw Kościoła. – Kiedy dzisiaj, podczas trwającego w Rzymie synodu, ludzie młodzi po raz kolejny pytają o sens życia, doświadczamy, że wybór Chrystusa i uznanie Go jako naszego Pana i Zbawiciela nigdy nie był i nie będzie łatwy. Mówi o tym sam Chrystus: „Kto przyzna się do Mnie przed ludźmi,  przyznam się i Ja do niego przed Ojcem, który jest w niebie”. To gwarantuje nam prawdziwe życie, radość i nadzieję.

POSŁUCHAJ HOMILII ABP. WACŁAWA DEPO

Po Mszy św., w rozmowie z Radiem FIAT, abp Wacław Depo, nawiązując do Ewangelii, wskazał na konieczność otwarcia się na działanie Ducha Świętego. – Musimy otworzyć się na Niego, bo wtedy On przyjdzie ze swoimi darami.  Niewłaściwą jest postawa wyłącznego oczekiwania, że to Duch Święty wszystkiego za nas dokona, ratując taką czy inną sytuację. Współdziałanie Boże i ludzkie jest zawsze potrzebne i to będzie też kiedyś miarą zasługi na życie z Bogiem na wieki.

Dyrektor WIT, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, powiedział, przed jakimi wyzwaniami staje społeczność Uczelni. – Wyzwania daje nam Duch Święty. W bieżącym roku duszpasterskim szczególnie podkreślamy, że Kościół działa w mocy Ducha Świętego. Uczelnie katolickie też mają za zadanie wsłuchiwać się w Jego natchnienia i podążać za nimi.

Po Mszy św. uczestnicy inauguracji przeszli do auli WIT. Po odśpiewaniu przez chór Basilica Cantans pod dyr. Włodzimierza Krawczyńskiego hymnu „Gaude Mater Polonia” ks. dr Mikołaj Węgrzyn wygłosił przemówienie inauguracyjne, akcentując znaczenie Ducha Świętego w życiu Kościoła. Następnie ks. dr Jan Koclęga, wykładowca stały WIT, odczytał list ks. prof. dr. hab. Arkadiusza Barona, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W dalszej kolejności odbyła się immatrykulacja studentów I roku, a tegoroczni absolwenci odebrali dyplomy: magisterskie oraz organistowskie (dla absolwentów Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej). Wykład inauguracyjny pt. „Duchowość polska na przełomie XIX i XX w.” wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański.

W uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższym Instytucie Teologicznym uczestniczyli m.in.: rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej, ks. dr Grzegorz Szumera, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. Anna Wypych-Gawrońska, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu, prof. Zygmunt Bąk, prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej, prof. Jerzy Wysłocki, wykładowcy, studenci i absolwenci Instytutu.

Maciej OrmanPrzygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 21 października 2018

Częstochowskie24 - 20 październik, 2018 - 14:30

21 października to niedziela XXIX tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 53, 10-11), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4, 14-16), i z Ewangelii św. Marka (Mk 10, 35-45). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra MieczyńskaRUSZA GŁOSOWANIE NA BO

NTC - 20 październik, 2018 - 08:46

W najbliższy poniedziałek rusza głosowanie na zadania do realizacji w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Jak co roku wybierzemy zadania dzielnicowe i ogólnomiejskie.

W tym roku już po raz piąty będziemy wybierać najlepsze zadania zgłoszone przez mieszkańców do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w dniach 22 października – 12 listopada.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy od 13. roku życia.

Głosować można:
– przez internet na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl w dniach 22.10 – 12.11 (do północy)
– na kartach do głosowania w mobilnym punkcie do głosowania – autobusie „londyńczyku”, zgodnie z harmonogramem głosowania zamieszczonym poniżej,
– w komisji do głosowania w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Focha 19/21 pok. 32 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
– w miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do urzędu miasta (z tej możliwości mogą skorzystać osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Podczas głosowania w mobilnym punkcie do głosowania oraz w komisji do głosowania będą dostępne zestawienia zadań, na które można oddać głosy. Głosowanie przez internet możliwe będzie po podaniu numeru telefonu komórkowego, na który wysłany zostanie kod sms. Ten kod należy następnie podać podczas głosowania. Jeden kod sms pozwala zagłosować dwóm osobom i jest ważny przez cały okres głosowania.

Głosowanie na kartach będzie możliwe na kartach opieczętowanych przez Urząd Miasta Częstochowy, które będą wydawane głosującym w mobilnym punkcie do głosowania oraz w komisji do głosowania na ul. Focha 19/21, pok. 32, bezpośrednio przed głosowaniem.

Jak co roku można będzie głosować na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe dla swojej dzielnicy. Podczas głosowania można przyznać 10 punktów na zadania ogólnomiejskie i 10 punktów na zadania dzielnicowe; niewykorzystanie pełnej puli głosów nie powoduje nieważności głosu, natomiast oddanie więcej niż jednego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

Wyniki głosowania poznamy w dniu 20 listopada.

HARMONOGRAM GŁOSOWANIANOWE PLACE REKREACJI

NTC - 20 październik, 2018 - 08:43

W Częstochowie powstały dwa nowe place rekreacji, w tym jeden dla dzieci niepełnosprawnych. Rozbudowie poddany został również trzeci, już istniejący plac.

Przy ulicy Schillera 5, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 48 wybudowano siłownię plenerową typu street workut. Na miejscu, oprócz urządzeń do ćwiczeń, powstały elementy małej architektury: ławki, kosz na odpadki, tablica informacyjna, bezpieczna nawierzchnia oraz nowa zieleń. Budową wartego 193 tys. zł placu zajmowało się przedsiębiorstwo PT s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski z Gdańska. Realizacja w ramach Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców.

Kolejny plac, dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych powstał przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 przy ul. Czecha 15. W skład jego wyposażenia wchodzą 4 urządzenia zabawowe: karuzela umożliwiająca korzystanie przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich w pozycji siedzącej i półleżącej, huśtawka dostosowana dla 1 osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózkach inwalidzkim w pozycji siedzącej i półleżącej, huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo, a także tablica edukacyjna oraz elementy małej architektury: 3 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci, tablica informacyjna. Inwestycja kosztowała ponad 241 tys. zł, a jej realizacją zajmowało się Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Klon s.c. Tomasz Jureczko, Gabriela Jureczko z Częstochowy.

Przy ulicy Orlik-Rückemanna 51/57 rozbudowany został, już istniejący, linowy plac zabaw dla dzieci. Zakres zadania objął: wykonanie niwelacji terenu, prace rozbiórkowe części nawierzchni brukowanej oraz niektórych urządzeń, wykonanie nowych nawierzchni bezpiecznych ze sztucznej trawy na podbudowie, a także montaż urządzeń zabawowych: domek, huśtawka wahadłowa potrójna, huśtawka wagowa podwójna, ścianka wspinaczkowa oraz elementy małej architektury: ławka, kosz na odpadki, trawniki. Inwestycję, w ramach Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców, za ponad 128 tys. zł realizowała firma TEL-BRUK Radosław Telenga z Częstochowy.NOWY PLAC REKREACJI NA RAKOWIE

NTC - 20 październik, 2018 - 08:42

Mieszkanki i mieszkańcy okolic ulicy Kuncewiczowej mogą cieszyć się nowym placem rekreacji ruchowej. Inwestycję zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

Plac rekreacji, składa się z się z placu zabaw, urządzeń do ćwiczeń fitness oraz urządzenia street workout. Na miejscu jest także stół do gry w szachy i chińczyka. Plac ma bezpieczną nawierzchnię, a pod urządzeniami fitness – podłoże z kostki brukowej.

W ramach zadania zamontowano też elementy małej architektury (kosze, ławki, śmietnik) oraz zaprojektowano nasadzenia z kolumnowych odmian cyprysów. Sąsiadujący śmietnik otoczono trejażem z nasadzeniem roślin pnących. Całość została ogrodzona.

Realizacją zadania, wartego prawie 350 tys. zł, zajęła się firma TEL-BRUK z Częstochowy. Nowy plac rekreacji ruchowej znajduje się w dzielnicy Raków przy ul. Kuncewiczowej 9.
Jest on elementem większego, tegorocznego zadania BO: „Place rekreacji ruchowej w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy – Aniołów”.Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość